نرم افزار وآموزش تحت اکسس و اکسل

نرم افزارهای اختصاصی

نرم افزارهای اختصاصی تولید شده توسط زندگی دیجیتال و یا کاربران که تحت آفیس ماکروسافت می باشد در این قسمت قرار می گیرند.

دوره های موجود در این طبقه بندی:

20000 تومان

امکانات نرم افزار:1- مدیرت کاربران با سطح دسترسی مدیریت و کاربر...